Ignum.cz » Smlouvy a licence » Vzor smlouvy - serverhosting

Rámcová smlouva o poskytování služeb na síti internet


Rámcová smlouva ke stažení v PDF.


Čl. I. Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel se touto Rámcovou smlouvou zavazuje poskytovat zákazníkovi služby na síti Internet specifikované v dodatcích k této smlouvě – Specifikace služeb za podmínek stanovených touto smlouvou. Každá jednotlivá objednaná služba v dodatcích k této smlouvě představuje dílčí smlouvu o poskytnutí této služby.
 2. Zákazník se zavazuje užívat tyto služby v souladu s touto smlouvou, poskytovat poskytovateli potřebnou součinnost a zaplatit za tyto služby sjednanou cenu.
 3. Smluvní strany se zavazují dodržovat všechna ustanovení této smlouvy, Specifikace služeb a ceníku služeb.

Čl. II. Základní povinnosti smluvních stran

 1. Při poskytování jednotlivých služeb bude poskytovatel postupovat v souladu s obsahem této smlouvy, včetně jejích dodatků, za pomoci odpovídajících programových produktů a informací v dané oblasti.
 2. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy a dodatků poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.
 3. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému zákazníka. V souvislosti s plněním služeb dle čl. I této smlouvy na sebe zákazník bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 4. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz služeb, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy, tato doba nesmí být delší než 60 minut měsíčně. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu služeb s dostatečným předstihem s výjimkou havárií.
 5. Všechny opravy hardware u pronajatých serverů zajišťuje poskytovatel v nejkratším možném termínu, maximálně však do 24 hodin.
 6. Jakékoliv změny konfigurace u pronajatého serveru je možné provádět po dohodě s poskytovatelem.
 7. Poskytovatel i zákazník jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o změně telefonních čísel nebo emailových adres.

Čl. III. Cena za poskytování služeb a platební podmínky

 1. Poskytovatel bude zákazníkovi účtovat cenu uvedenou v jednotlivých dodatcích – Specifikaci služeb. Za ostatní poskytované služby, které nebudou součástí dodatku, ale budou zákazníkem využity, bude poskytovatel účtovat ceny uvedené v Ceníku služeb, který je veřejně přístupný v elektronické podobě na http://server­hosting.ignum­.cz nebo je k nahlédnutí v sídle poskytovatele.
 2. Zákazník se zavazuje hradit Poskytovateli cenu vždy předem k nadcházejícímu fakturačnímu období.  Poskytovatel vystaví fakturu nejpozději do 7. dne příslušného období. Každá faktura či dobropis musí mít náležitosti daňového dokladu. Doba splatnosti faktury i dobropisu je uvedena na faktuře. Služby nad rámec této smlouvy a jejích dodatků jsou fakturovány měsíčně zpětně, vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.  Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Den zaplacení je den připsání platby na účet poskytovatele či den předání platby hotovosti poskytovateli.
 3. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoli splatné pohledávky vůči poskytovateli mu poskytovatel zašle emailem urgenci k úhradě platby a to sedmý den po splatnosti takové pohledávky. Druhé upozornění zašle poskytovatel zákazníkovi emailem, trvá-li prodlení po dobu čtrnácti dní. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 28 dní je poskytovatel oprávněn zastavit provoz serveru a poskytování všech souvisejících služeb. Současně je poskytovatel oprávněn smlouvu včetně všech dodatků – Specifikace služeb vypovědět s účinností ke dni doručení. Povinnost zákazníka uhradit cenu za poskytnuté služby však trvá i nadále.
 4. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel má v souladu se zákonem zadržovací právo na jím svěřený hardware, stejně jako nehmotný majetek zákazníka, a může jej zadržet po uplynutí doby dle Čl. III odst. 3. k zajištění své splatné pohledávky. Po dobu zadržení bude poskytovatel zákazníkovi účtovat náklady, které vznikly na základě uchovávání zadržovaného hardwaru – skladné dle ceny uvedené v Ceníku služeb. Poskytovatel se zavazuje, že zadržený hardware bude navrácen zákazníkovi neprodleně poté, co budou uhrazeny všechny finanční závazky zákazníka.
 5. Zákazník dále bere na vědomí, že mu nebude poskytnuta žádná další služba, dokud nebudou uhrazeny všechny stávající finanční závazky vůči poskytovateli.
 6. Poskytovatel je oprávněn změnit ceny dle odst. 1 tohoto článku, tj. ceny uvedené v dodatku ke smlouvě – Specifikace služeb i v ceníku služeb poskytovatele, pokud takovou změnu písemně oznámí zákazníkovi nejpozději 2 měsíce přede dnem účinnosti nové výše ceny. Zákazník je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu a její dodatky vypovědět s účinností ke dni změny ceny. Pokud zákazník nedoručí poskytovateli sdělení o výpovědi smlouvy nejpozději 15. den předcházející účinnosti změny ceny, má se za to, že smlouvy trvají dále a smluvní strany se dohodly na nové výši ceny.

Čl. IV. Ochrana informací a osobních údajů

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání jednotlivých dodatků k této smlouvě (dílčích smluv), informace, tvořící obsah jednotlivých smluv a informace, které jinak vyplynou z  plnění smluv, zejména informace týkající se provozu systémů obou stan a cenová ujednání za poskytování služeb jsou důvěrnými informacemi a zůstanou dle jejich vůle utajeny –smlouvy mají důvěrný charakter.
 2. Poskytovatel i zákazník se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy uvedené v článku V. odstavci 5. této smlouvy, na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem a případy, kdy při porušení povinnosti uhradit cenu za poskytnuté služby dojde k postoupení těchto pohledávek za zákazníkem či jejich vymáhání.
 3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle tohoto čl. smlouvy, uhradí strana, která tuto povinnost porušila, druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,– Kč za každé takové porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněné smluvní strany, která může být učiněna též emailovou formou, a to do deseti (10) pracovních dní ode dne učinění výzvy. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 4. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
 5. Zákazník dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu zákazníka.

Čl. V. Zvláštní ustanovení

 1. Zákazník se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zákazník odpovídá za obsah aplikací běžících na serverech a zavazuje se, že prostřednictvím serverů nebude šířit nelegální obsah, informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy.
 2. Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), pokud provozuje servery, provozovat tyto způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiný server nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery a další zařízení (DoS), šířil viry, wormy, trojany, prováděl činnosti obecně známé jako phishing, spoofing IP či ARP adres apod. Zákazník také výslovně prohlašuje, že nebude provozovat na serverech veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že nebude provozovat DHCP server ani IPv6 Router Advertisement.
 3. Zákazník je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům.
 4. Zákazník je plně odpovědný za využívání poskytovatelem pronajatých licencí software třetích stran v souladu s podmínkami těchto třetích stran. Tato smlouva uvádí jeho odpovědnost do souladu a mezí licenčních podmínek uvedených výrobcem daného software.
 5. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu přenášených dat a je oprávněn přerušit či omezit poskytování služby. O tom je poskytovatel povinen zákazníka bezodkladně informovat.
 6. Provozuje-li zákazník servery nebo pronajímá-li si servery, není oprávněn umísťovat jakákoli zařízení do racku, kde je server umístěn, či odnášet jakákoli zařízení ve vlastnictví jiných osob bez předchozího písemného souhlasu zákaznické podpory poskytovatele. Při manipulaci v racku je zákazník povinen postupovat při své činnosti takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jiných zařízení v příslušném racku.
 7. Pronajímá-li si zákazník servery od poskytovatele, není oprávněn do serveru instalovat jakékoli komponenty bez předchozího písemného souhlasu provozovatele ani jakkoli manipulovat se serverem či odebírat ze serveru jakýkoli hardware bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 8. Zákazník odpovídá provozovateli, jakož i třetím osobám za porušení povinností uvedených v tomto článku.
 9. Zákazník je povinen se vždy seznámit s aktuálně platným provozním řádem při vstupu do prostor, kde se nacházejí servery a tento dodržovat.

Čl. VI. Náhrada škody

 1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 2. Není-li dohodnuto jinak, řídí se náhrada škody programem SLA podle Článku VII. této rámcové smlouvy.

Čl. VII. Garance dostupnosti služeb SLA

1. Pokud měsíční provoz služby dle jednotlivých dodatků bude z prokazatelné viny poskytovatele nižší než 100%, není-li v příslušném dodatku sjednáno jinak, má zákazník nárok na náhradu škody formou slevy z měsíčního poplatku za provoz serveru. Slevu lze uplatnit pouze v případě výpadků serveru, které byly prokazatelně způsobeny ze strany poskytovatele, tj:

 • slevu může uplatnit v případě, že poskytovatel nedodrží parametry služby sjednané dodatkem;.
 • za výpadek je považováno každé nedodržení parametrů služby delší než 15 minut v kuse;
 • přerušení služeb na základě předchozího oznámení není považováno za výpadek;.
 • právo na uplatnění slevy je založeno na podloženém oznámení zákazníka;
 • sleva bude zákazníkovi poskytnuta z ceny služby v následujících období;

2. Výše slevy:

Měsíční provoz serveru Výpadek Sleva
% hod %
99,99 0,072 0
99,90 0,8 5
99,5 4,0 10
99 7,0 15
98 14,0 20

Čl. VIII. Podmínky používání software Microsoft

 1. Podle smlouvy mezi poskytovatelem a společností Microsoft Corporation („Microsoft“) má Microsoft právo každý rok, vždy k 1. lednu změnit ceny za jednotlivé produkty. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto změny promítnout do cen poskytovaných služby. Zákazník bude o tomto záměru informován minimálně měsíc předem.
 2. V případě, že zákazník využívá licence typu SAL (např. Exchange, Remote Desktop Services, SQL), je povinen ohlásit každou novou fyzickou osobu, která využívá danou službu, a to zasláním jména osoby, názvu služby a názvu serveru na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele. Počet využívaných licencí bude poté upraven v následující faktuře. Není možné střídat fyzické osoby, které užívají SAL licenci častěji než jednou měsíčně, vždy k začátku nového měsíce
 3. U SQL serveru licencovaného na uživatele, je Zákazník povinen nahlásit i uživatele, kteří mají k SQL serveru možnost přistoupit nepřímo, jedná se o tzv. multiplexing.
 4. V případě využití SQL Server Web Edition, je Zákazník povinen Poskytovateli sdělit typ obsahu databází. Tato edice je určena výhradně pro veřejné webové aplikace. Na této edici není možné provozovat jakékoliv CRM, ERP, či jiné systémy, kde i pouze část dat by nebyla veřejně dostupná.
 5. V případě auditu Poskytovatele ze strany společnosti Microsoft, zákazník poskytne veškerou potřebnou součinnost a souhlasí s předáním požadovaných informací společnosti Microsoft v nezbytném rozsahu pro dodržení podmínek výrobce softwaru pro jeho provoz, aby bylo jasné, že nedochází k porušení autorských práv, nebo k špatnému licencování produktu (Název a sídlo zákazníka, umístění serveru, technické parametry služby, počet uživatelů u produktů, kde je licencováno dle uživatelů).
 6. Zákazník na serveru zachová administrátorský přístup poskytovatele v nezměněné podobě. Poskytovatel o jakémkoliv přístupu na server a jeho účelu bude zákazníka s předstihem informovat, bude-li to situace umožňovat, případně v nejkratším možném termínu po uskutečněném přístupu.
 7. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích a datech (samostatně a souhrnně „Obsah serverů“), se kterými byl seznámen v rámci vzájemné spolupráce se Zákazníkem, nebo které získal nebo měl z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
 8. Zákazník je dále povinen dodržovat LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE – Podmínky používání software Microsoft (EndUserLicen­ceTerms).

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

Tento dokument upravuje užívání Microsoft software, který může zahrnovat přidružený software, media, tištěné materiály a on-line nebo elektronickou dokumentaci (samostatně a souhrnně „Produkty“) poskytované společností IGNUM, s.r.o. („Poskytovatel“). Poskytovatel produkty nevlastní a jejich používání je proto spojeno s jistými právy a omezeními, o nichž musí Poskytovatel Zákazníka informovat. Právo Zákazníka užívat produkty vyplývá ze smlouvy s Poskytovatelem a dodržování následujících podmínek, které není Poskytovatel oprávněn pozměňovat nebo doplňovat.

1. Definice

„Klientský software“ je software, který je nainstalován na Zařízení a který umožňuje Zařízení přístup a využití Produktů. „Zařízení“ znamená každý počítač, pracovní stanici, terminál, kapesní PC, pager, telefon, osobní digitální asistent, „Smart Phone“, server nebo jiný hardware, na kterém může být software nainstalován a který umožní Zákazníkovi komunikovat s Produktem. „Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která využívá Softwarové služby přímo od Poskytovatele nebo nepřímo prostřednictvím prodejce služeb Poskytovatele. „Redistribuční software“ znamená software uvedený v bodě 4 („Užívání Redistribučního software“) níže. „Softwarové služby“ znamená služby Poskytovatele, jejichž prostřednictvím jsou Zákazníkovi dostupné, zobrazované, funkční, přístupné přímo nebo nepřímo funkcionality Produktů. Poskytovatel je povinen poskytovat tyto služby z datových center prostřednictvím sítě internet, telefonní sítě, nebo soukromé sítě formou nájmu, předplatného či služby bez ohledu na to, zda jsou služby Poskytovatele zpoplatněny, či nikoli. Softwarové služby vylučují jakékoli služby zahrnující instalaci Produktů přímo na Zařízení Zákazníka tak, aby mohl být Zákazník s Produkty v přímé interakci.

2. Vlastnictví produktů

Produkty jsou Poskytovateli licencovány pobočkou Microsoft Corporation („Microsoft“) a jejími dodavateli. Produkty Microsoft jsou chráněny autorskými a dalšími právy duševního vlastnictví. Produkty a jejich části zahrnují všechna práva včetně obrázků, fotografií, animací, videa, audia, hudby, textů a „appletů“, které jsou součástí Produktů. Zákazník není oprávněn odstraňovat, měnit nebo skrývat jakékoli ochranné známky nebo práva duševního vlastnictví, která jsou uvedena v Produktech. Produkty jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními smlouvami o autorských právech i dalšími zákony a smlouvami na ochranu intelektuálního vlastnictví. Stav, kdy Zákazník používá Produkty, drží je a má k nim přístup, ho neopravňuje k převedení jakýchkoli vlastnických práv k Produktům nebo k jakýmkoli právům duševního vlastnictví.

3. Používání Klientského softwaru

Zákazník může užívat Klientský software nainstalovaný na svém Zařízení pouze v souladu se smlouvou s Poskytovatelem a těmito podmínkami a v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem. Podmínky tohoto dokumentu jsou trvale a neodvolatelně nadřazeny podmínkám jakýchkoliv licenčních smluv Microsoft pro koncového uživatele (Microsoft End User License Agreement), které mohou být prezentovány v elektronické formě během instalace a používání Klientského softwaru.

4. Používání Redistribučního softwaru

V souvislosti se Službami, které Zákazníkovi poskytuje Poskytovatel, lze získat přístup k jistému „vzorovému kódu“ a/nebo Redistribučnímu softwaru a/nebo softwarovým nástrojům (samostatně a souhrnně „Redistribuční software“). Zákazník je oprávněn používat, kopírovat, a/nebo rozšiřovat jakýkoli Redistribuční software pouze za předpokladu dodržení podmínek jeho smlouvy s Poskytovatelem a tohoto dokumentu a příslušných právních předpisů.

5. Kopírování

Zákazníkovi není dovoleno pořizovat jakékoli kopie Produktů. Lze však vytvořit pouze jednu kopii Klientského softwaru na zákazníkově Zařízení, pokud k tomu byl Zákazník Poskytovatelem zmocněn. Lze také kopírovat vybraný Redistribuční software v souladu s bodem 4 (Používání Redistribučního softwaru). Pokud Zákazníkovi skončí smlouva s Poskytovatelem nebo ji Poskytovatel vypoví, nebo pokud Zákazník předá Zařízení jiné osobě nebo subjektu, je povinen odstranit veškerý takový Klientský a/nebo Redistribuční software. Je zakázáno pořizovat kopie doprovodných tištěných materiálů k Produktům.

6. Omezení „Reverse engineering“, dekompilace a rozebrání

Zákazník nesmí u Produktů, které jsou součástí Softwarových služeb Poskytovatele, provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), zpětný překlad (decompiling) nebo dekompozici (disassembling). Lze tak činit výjimečně a jenom do té míry, do jaké tuto činnost výslovně povoluje příslušná právní úprava.

7. Zákaz pronajímání

Zákazníkovi je zakázáno Produkty dále pronajímat, poskytovat na splátky, zapůjčovat, zastavovat nebo přímo nebo nepřímo poskytovat nebo rozšiřovat jakékoliv třetí straně (ani této třetí straně umožnit přístup a/nebo užívat funkčnost Produktů) s výjimkou umožnění přístupu k produktům ve formě Softwarové služby v souladu s podmínkami této smlouvy a podmínkami dohodnutými Zákazníkem a Poskytovatelem.

8. Ukončení

Pokud Zákazník porušuje tyto Licenční podmínky pro koncového uživatele, může Poskytovatel ukončit právo Zákazníka používat Produkty, a to bez ohledu na jakákoli jiná práva. V případě ukončení nebo zrušení smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nebo mezi Poskytovatelem a společností Microsoft (na základě které získává Produkty Poskytovatel) musí Zákazník přestat používat Produkty a/nebo přestat k Produktům přistupovat a odstranit všechny kopie Produktů a všechny jejich součásti do 30 dnů od ukončení smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.

9. Záruky, odpovědnost a náhrady

Jakékoli záruky nebo ručení za případné přímé i nepřímé škody vzniklé využíváním Softwarových služeb poskytuje Poskytovatel. Neposkytuje je Microsoft ani jeho pobočky a společníci, a to v rozsahu, jak lze takovou odpovědnost omezit dle příslušného právního řádu.

10. Podpora Produktů

Veškerou podporu Zákazníkovi k Softwarové službě zajišťuje Poskytovatel nebo třetí osoba jménem Poskytovatele. Neposkytuje ji Microsoft ani jeho pobočky a společníci.

11. Bezchybnost

Produkty mohou obsahovat technologii, která není bezchybná a není určena k nepřetržitému provozu. Zákazník není oprávněn k použití Produktů v prostředí nebo aplikacích, v nichž by jejich selhání mohlo přivodit smrt, zranění nebo způsobit vážnou škodu osobám, majetku nebo životnímu prostředí („High Risk Use“).

12. Omezení vývozu

Produkty mají z hlediska amerických zákonů o kontrole vývozu americký původ. Poskytovatel je povinen dodržovat uplatňované mezinárodní a národní zákony, které se vztahují k Produktům, včetně vládních vývozních omezení USA, jakož i omezení vydaných vládou USA a jinými vládami týkajících se koncových uživatelů, koncového použití a míst určení. Další informace jsou uvedeny na adrese http://www.mi­crosoft.com/ex­porting/.

13. Odpovědnost za porušení smluvních podmínek

Vedle veškerých závazků Zákazníka vůči Poskytovateli Zákazník souhlasí s tím, že je odpovědný za jakékoli porušení těchto ustanovení a podmínek též vůči společnosti Microsoft.

14. Poskytování informací

Zákazník je povinen povolit Poskytovateli poskytnout jakoukoli informaci požadovanou společností Microsoft za podmínek uvedených ve smlouvě mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Microsoft bude třetí stranou takové dohody, které je umožněno získat přístup k takovým informacím s právem přímo se domoci svého oprávnění k ověření, zda jsou plněny podmínky tohoto dokumentu.

Čl. IX. Řešení sporů

 1. Pro řešení všech případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Před zahájením případného sporu před obecným soudem je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 3. Zákazník má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také on-line, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.euro­pa.eu/consumer­s/odr/
 4. Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů doporučujeme nejdříve kontaktovat IGNUM s.r.o. na e-mailové adrese reklamace@ignum.cz nebo telefonicky na čísle +420.603 111 111.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že jí je možno ukončit výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou, která činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně tak, aby výpovědní doba uplynula nejdříve ke dni ukončení poslední uzavřené dílčí smlouvy, na základě které jsou poskytovatelem poskytovány zákazníkovi služby dle dodatku.
 3. Tuto smlouvu včetně dodatků – Specifikace služeb je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, s výhradou ustanovení čl. III. odst. 6.
 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
 5. Pokud by bylo některé z ustanovení uvedené v této smlouvě neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení a ani platnost smlouvy jako celku, pokud by ostatní ustanovení mohla vedle neplatných ustanovení samostatně obstát. Smluvní strany budou v tomto případě povinny nahradit neplatné ustanovení takovým ustanovením, které se pokud možno blíží účelu neplatného ustanovení.
 6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
 7. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok oznámením o zahájení rozhodčího řízení, které bude vedeno u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v České republice.
 8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jejích dodatků a nejsou mezi stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Webcontrol

378.437042236ms -- 6576.7890625KB