Ignum.cz » Smlouvy a licence » Obchodní podmínky - SSL certifikáty

Smluvní podmínky pro objednání SSL certifikátů

platné od 3. 3. 2020.


IGNUM, s.r.o. , se sídlem Praha 3, Vinohradská 190

IČ: 26159708, DIČ: CZ26159708

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 302205001/5500

Statutární orgán: Igor Strečko – jednatel a Jakub Krajčovič – jednatel

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 75587


Čl. I. – Úvodní ustanovení

1. IGNUM, s.r.o. vydává tyto Smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

IGNUM, s.r.o., se sídlem společnosti Vinohradská 190, Praha 3, 130 61, IČ: 26159708, která je zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 75587 (dále „poskytovatel“ nebo „IGNUM“) na straně jedné

a

Zákazníkem (dále jen „zákazník“) na straně druhé.

2. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které IGNUM poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě Internet, osobně, telefonicky nebo písemně.
3. Objednáním služeb prostřednictvím sítě Internet vyslovuje Zákazník, stejně jako společnost IGNUM, svůj závazek řídit se těmito Smluvními podmínkami pro objednání SSL certifikátů (dále jen „Smluvní podmínky“) stejně, jako by tyto Smluvní podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě písemné smlouvy. Smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách https://www.ig¬num­.cz a https://www.do­mena.cz.


Čl. II. – Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti SSL certifikátů. Rozsah služeb se řídí parametry zvolené varianty služby při objednávce zákazníkem.
 2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
 3. Pro účely vystavení SSL certifikátu je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné, přesné a pravdivé informace. Za úplnost, přesnost a pravdivost veškerých informací uvedených při komunikaci s poskytovatelem a Certifikační autoritou (dále jen „CA“), stejně jako za úplnost, přesnost a pravdivost dokladů předkládaných spolu s žádostí o vystavení, zákazník plně odpovídá.

Čl. III. – Objednávka

 1. Provedením objednávky se vytvoří příslušný zákaznický účet DOMENA.cz, k němuž má přístup na adrese https://www.do­mena.cz. V případě, že zákazník objednává SSL certifikát přes stránku https://www.ig­num.cz, vytvoří se také příslušný zákaznický účet WEBCONTROL. Zřízení a vedení zákaznických účtů výše není zpoplatněno.
 2. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami pro objednání, validaci, vystavení a užívání SSL certifikátů CA, jejíž certifikát objednává. Zákazník se také zavazuje, že s podmínkami dané CA souhlasí a bude se jimi řídit. Podmínky CA a jim připadajícím certifikátům jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých CA: Sectigo, Thawte, GeoTrust, RapidSSL a Symantec.
 3. Zákazník se objednávkou zavazuje ke spolupráci s CA, která daný certifikát vystavuje, pro úspěšné dokončení vystavení objednaného SSL certifikátu.
 4. Nebude-li poskytovatel po uhrazení objednávky schopen zajistit vystavení SSL certifikátu z důvodu zamítnutí CA, budou zákazníkovi vráceny veškeré úhrady v plném rozsahu.
 5. V případě, kdy zákazník nebude spolupracovat s dokončením vystavení SSL certifikátu, může poskytovatel objednávku po 14 dnech od posledního upozornění zrušit a vrátit úhradu objednávky v plném rozsahu na kredit zákaznického účtu DOMENA.cz.

Čl. IV. – Ochrana informací

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy, informace, tvořící tento obsah a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zejména informace týkající se provozu jejich systémů, zůstanou dle jejich vůle utajeny. Výjimkou jsou informace, které musí poskytovatel sdělit CA a distributorovi SSL certifikátů, aby mohly být SSL certifikáty bezpečně vystaveny a byly funkční po celou předem sjednanou dobu platnosti SSL certifikátu.
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu – zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do funkčnosti již vystaveného SSL certifikátu, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem.

Čl. V. – Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Ověřováním identity zákazníka podle čl. II. těchto Smluvních podmínek se rozumí činnost počítačového systému poskytovatele nebo jeho operátora, který vyloučí případy subjektů zjevně neexistujících, vymyšlených, nesprávně označených, vydávajících se za jiného či podaných omylem nebo v žertu. V případě, kdy vznikne oprávněná pochybnost o existenci či oprávnění subjektu, proběhne registrace po ověření identity zákazníka, a zákazník, resp. kontaktní osoba zákazníka – fyzické osoby, je-li odlišná od zákazníka, a kontaktní osoby právnických osob, prokáží svou totožnost věrohodným způsobem poskytovateli, který o tom pořídí zápis.
 2. Ochrana osobních údajů se řídí platnými právními úpravami, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Význam pojmů spojených s ochranou osobních údajů jako „Osobní údaj“, „Správce osobních údajů“, „Zpracovatel“ aj. vychází z těchto právních úprav.
 3. Poskytovatel se při nakládání s osobními údaji, u kterých je správcem, řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněné na stránkách https://www.do­mena.cz.
 4. Pro plnění této smlouvy dle Čl. II. je poskytovatel Správcem osobních údajů u Osobních údajů, které zákazník vložil do systému poskytovatele, zejména do svého účtu jako své identifikační údaje a jako údaje uvedené v adresáři kontaktů využívaných nejen pro fakturaci objednávky, ale také pro registraci a správu domén. Poskytovatel může na pokyn zákazníka získat Osobní údaje uvedené u SSL certifikátů od CA a dále s nimi pracovat v adresáři kontaktů zákazníka.
 5. Poskytovatel na pokyn zákazníka v souladu s plněním této smlouvy předává osobní údaje distributorovi nebo CA. Poskytovatel je zde pouze v roli prostředníka předání těchto Osobních údajů na pokyn zákazníka. Zákazník vydáním pokynu souhlasí s podmínkami distributora a CA a s jejich zásadami ochrany Osobních údajů. Poskytovatel takový pokyn a souhlas zákazníka podle pokynů distributora a CA zaznamenává.
 6. CA vystupují jako samostatní Správci osobních údajů. Zákazník pro uplatnění svých práv plynoucích z Nařízení u svých SSL certifikátů vedených u jednotlivých CA jedná přímo s CA jako se Správci osobních údajů.

Čl. VI. – Řešení sporů

 1. Pro řešení všech případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Před zahájením případného sporu před obecným soudem je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 3. Zákazník má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také on-line, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách http://ec.euro-pa.eu/consumer¬s/o­dr/
 4. Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů doporučujeme nejdříve kontaktovat Ignum s.r.o. na e-mailové adrese reklamace@ignum.cz nebo telefonicky na čísle +420.603 111 111.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která závisí na době platnosti SSL certifikátu zvolené zákazníkem v průběhu objednávky. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu do 30 dnů od vystavení SSL certifikátu. V případě vypovězení smlouvy bude zákazníkovi vrácena úhrada objednávky v plném rozsahu na kredit zákaznického účtu.
 2. Služby v oblasti SSL certifikátů jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka, který poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka (akceptací) se zněním návrhu smlouvy, a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.
 3. Poskytovatel je oprávněn měnit kdykoliv tyto Smluvní podmínky, ceník a jakož i další dokumenty vydané společností IGNUM v souvislosti s těmito Smluvními podmínkami s tím, že je povinen takovou změnu oznámit zákazníkovi přede dnem její účinnosti. Povinnost oznámit změnu je splněna a je účinná zveřejněním nového znění Smluvních podmínek, změny cen na https://www.do­mena.cz a https://www.ig­num.cz určené všem zákazníkům. V případě, že zákazník po oznámení změny Smlouvu ve lhůtě deseti (10) dnů nevypoví, platí, že dnem účinnosti změny Smluvních podmínek tuto změnu akceptoval.
 4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
 5. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

Webcontrol

1091.1448001862ms -- 14927.6875KB